Dagbesteding

 

Het ontbreken van een (zinvolle) dagbesteding, een verstoord dag-en-nachtritme, beperkte invulling van vrije tijd,… bekende hulpvragen voor mensen waaraan Trajectvol begeleiding biedt.

Trajectvol biedt je de kans om vanuit Lunchroom Smaakvol ( en zorgboerderijen waar we nauw mee samen werken), hier praktisch mee aan de slag te gaan. Vanuit een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding gaat de trajectbegeleider samen met jou op zoek naar een passende dagbesteding, waarbij een goede balans tussen in- en ontspanning voorop staat.

Trajectvol creëert op alle locaties een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Hierbij staan jouw eigen doelstellingen en mogelijkheden centraal.

Is het voor jouw nog niet duidelijk waar je kwaliteiten liggen of sluit het huidige aanbod onvoldoende aan op jouw interesses, dan ga je samen met je trajectbegeleider op zoek naar richtingen waarin dit wel mogelijk is.

Begeleiding

De individuele (ambulante) begeleiding die vanuit Trajectvol geboden wordt is gericht op alle leefgebieden. Professionele aandacht en zorg voor de individuele hulpvraag staan hierbij centraal.
De begeleiding is gericht op het behoud van zelfregie enerzijds en het ontlasten van de mantelzorgers anderzijds. Waar nodig zal ook gebruik  worden gemaakt van ketenzorg.

Het op orde brengen van de randvoorwaarden in het dagelijkse leven wordt in een begeleidingsplan vastgesteld en doelgericht opgevolgd. Het oefenen en inslijten van de aangeleerde vaardigheden gebeurt door middel van herhaling en methodische interventies.
De gezins- ouder -en/of partnerbegeleiding is erop gericht jou als ouder/partner inzichten, praktische adviezen en handvatten aan te reiken zodat patronen zichtbaar worden en waar mogelijk verandering plaats kan vinden.
Heb je interesse voor de dagbesteding, en/of de begeleiding die aangeboden wordt, meld je dan aan bij Trajectvol.

 

geeft richting